Klauzula informacyjna

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

przez Adriana Święcickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

Tom Gruz  ADRIAN ŚWIĘCICKI, z siedzibą w Legionowie, ul. Adama Mickiewicza, nr 37 lok. 82 (05-120 Legionowo), NIP 5361852218 („Administrator”)

 

 

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”), w stosunku do:

 • kontrahentów, w tym klientów Administratora,
 • potencjalnych kontrahentów, w tym potencjalnych klientów,
 • osób reprezentujących kontrahentów (potencjalnych kontrahentów) lub wskazanych przez kontrahentów do kontaktu oraz biorących udział w realizacji przedmiotu umów zawieranych z Administratorem,

 

informujemy, że:

 

 1. [Administrator] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adrian Święcicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Tom Gruz ADRIAN ŚWIĘCICKI, z siedzibą w Legionowie, ul. Adama Mickiewicza, nr 37 lok. 82 (05-120 Legionowo), NIP 5361852218.

 

 1. [Dane kontaktowe Administratora] Z Administratorem można skontaktować się:
 • telefonicznie pod numerem: 509 728 189
 • mailowo na adres: biuro@tomgruz.com.pl
 • korespondencyjnie na adres: Tom Gruz ADRIAN ŚWIĘCICKI, ul. Adama Mickiewicza, nr 37 lok. 82 ( 05-120 Legionowo)

 

 1. [Cel przetwarzania]

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • w celu nawiązania współpracy, w tym w celu złożenia Pani/Panu przez Administratora oferty realizacji usług w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej oraz w celach kontaktowych związanych ze złożoną ofertą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem, tj. wykonywania praw i obowiązków wynikających z tej umowy(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z realizacją zawartej z Panią/Panem umowy, np. spełnianie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dowodów księgowych(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w szczególności takich jak: ustalanie, dochodzenie lub obrony roszczeń (w tym prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych); prowadzenie przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (np. informacji o oferowanych usługach, produktach, akcjach promocyjnych), w tym – w razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego – przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych; kontroli i poprawienia jakości świadczonych usług, w tym obsługę reklamacji(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 1. [Odbiorcy danych] Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być –tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie –podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, księgowe, prawne (w tym na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych).

 

 1. [Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG)] Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 1. [Kategorie odnośnych danych osobowych] Przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres geograficzny, pod którym ma być realizowana przez Administratora usługa w ramach zawartej umowy (przy czym może to być np. Pani/Pana adres zamieszkania), adres prowadzonej działalności gospodarczej, a także –w razie zawarcia umowy –również odpowiedni identyfikator jak numer NIP. W każdym jednak przypadku przetwarzanie ww. danych ograniczone będzie tylko do tych, które są niezbędne do realizacji danego celu.

 

 1. [Okres przechowywania danych]Okres przetwarzania danych zależy od podstawy i celu przetwarzania, tj.:
 • w przypadku złożenia oferty realizacji usług w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej oraz w celach kontaktowych związanych ze złożoną ofertą – przez okres niezbędny do złożenia i wyjaśnienia treści złożonej oferty, jak również przez okres trwania komunikacji z Panią/Panem dotyczącej złożonej oferty, ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody;
 • w przypadku realizacji umowy – przez okres realizacji umowy, a po tym czasie przez okres niezbędny dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 • w przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem istnienia po stronie Administratora ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. [Przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do Administratora]W zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści danych osobowych poprzez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
 • do sprostowania danych jeżeli są nieprawidłowe, uzupełnienia jeżeli są niekompletne bądź prawo do aktualizacji danych;
 • do żądania usunięcia danych osobowych, przy czym Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo;
 • do przenoszenia danych osobowych przez żądanie przygotowania i przekazania przez Administratora danych osobowych do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (tzw. prawo do przenoszenia danych); przy czym przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie zgody oraz na podstawie umowy w myśl odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania;
 • w zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda – przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym czasie; przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/Pana trudną sytuacją, z zastrzeżeniem jednak istnienia po stronie Administratora ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 

W przypadku zamiaru skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem (patrz: Dane kontaktowe Administratora).

 

 1. [Prawo do wniesienia sprzeciwu].W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • [Zautomatyzowane przetwarzanie danych] Administrator nie będzie wykorzystywać Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Pani/Pana sytuację prawną.

 

 • [Podanie danych]

Podanie danych osobowych w celach kontaktowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celach realizacji z Panią/Panem kontaktu, w tym przekazania wnioskowanych przez Panią/Pana informacji.

 

Jeżeli jest Pani/Pan osobą, która zamawia usługi u Administratora lub zawarła umowę z Administratorem, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i wyjaśnienia oferty lub zawarcia umowy z Administratorem. W niektórych przypadkach przepisy prawa mogą nakładać na Administratora obowiązek uzyskania Pani/Pana danych osobowych, np. w celach podatkowych lub rozliczeniowych. W pozostałych przypadkach podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić realizację wyżej wymienionych celów.

 

Jeżeli jest Pani/Pan osobą uprawnioną do reprezentowania, osobą kontaktową lub inną osobą ze strony podmiotu, który zawarł umowę z Administratorem lub inną osobą biorącą udział w wykonaniu umowy z Administratorem, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia kontaktu oraz prawidłowej realizacji umowy zawartej z Administratorem. W niektórych przypadkach przepisy prawa mogą nakładać na Administratora obowiązek uzyskania Pani/Pana danych osobowych, np. w celach podatkowych lub rozliczeniowych.

 

 • [Źródło pochodzenia danych]Jeżeli jest Pani/Pan osobą uprawnioną do reprezentowania, osobą kontaktową lub inną osobą ze strony podmiotu, który zawarł umowę z Administratorem lub inną osobą biorącą udział w wykonaniu umowy z Administratorem, to Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora w wyniku udostępnienia Pani/Pana danych osobowych poprzez: (i) wskazanie Pani/Pana jako osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, który zawarł umowę z Administratorem lub osoby kontaktowej w umowie zawartej z Administratorem, (ii) przekazania Pani/Pana danych osobowych winny sposób w okresie trwania umowy zawartej z Administratorem w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji tej umowy lub (iii) z powszechnie dostępnych źródeł (np. strona internetowa podmiotu, który zawarł umowę z Administratorem; Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

 

W przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora, o ile Pani/Pana dane osobowe nie zostały pozyskane przez Administratora w związku z wcześniejszą współpracą Pani/Pana z Administratorem (np. w związku z wcześniej zawartą umową), to zostały one pozyskane od podmiotów zajmujących się zawodowym tworzeniem baz danych lub też z powszechnie dostępnych źródeł  ( KRS, CEIDG).

Wszelkie prawa zastrzeżone © Seofuture 2022.
Projekt i wykonanie - Seofuture.pl